วัตถุประสงค์โครงการ

 • เพื่อให้นิสิต นักศึกษาได้วางแผนสือสารการตลาดสำหรับกระดาษถ่ายเอกสารไอเดีย
  พร้อมทั้งได้ลงมือปฎิบัติจริง ในมหาวิทยาลัย
 • เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางด้านการตลาดจากผู้มีประสบการณ์ตรง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • นักศึกษาปี 1-4 ไม่จำกัดอายุ ไม่จำกัดคณะ
 • ผู้สมัครต้องเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันเดียวกันเท่านั้น โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้เซ็นต์รับรอง
 • ผู้เข้าประกวด 1 กลุ่ม มีสมาชิกได้ 4-7 คน
 • ผู้สมัคร 1 คนสามารถส่งแผนงานได้เพียง 1 ผลงานเท่านั้น

สมัครเข้าร่วมโครงการ

ประเภทของการประกวด

การประกวดแผนสื่อสารการตลาดสำหรับกระดาษถ่ายเอกสารไอเดีย
ภายใต้โจทย์ "Idea on Digital Platform" ผ่านการเชื่อมโยงความคิดสร้างสรรค์รวมถึงกลยุทธ์ให้อยู่
บน Digital Platform โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ นิสิต นักศึกษา ภายในมหาวิทยาลัยตนเอง
ในแผนสื่อสารการตลาดที่คิดขึ้นจะต้องประกอบไปด้วย
Event อย่างน้อย 1 Event
Clip VDO ความยาวไม่เกิน 3 นาที
ภายใต้งบประมาณ 20,000 บาท
ระยะเวลา 3 สัปดาห์

วิธีการสมัคร

นักศึกษากรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน
และถูกต้องตามคุณสมบัติและเงื่อนไขในการสมัคร
ส่งเอกสารในการสมัครทางอีเมล ถ่ายรูปใบสมัคร
พร้อมสำเนาบัตรนักศึกษาหรือ Scan ส่งมาที่อีเมล [email protected]

ช่องทางการส่งผลงาน

1. ทางไปรษณีย์

ถึงแผนกส่งเสริมและสื่อสารการตลาด
(อาคาร SCG 100 ปี ชั้น 14)

บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด
เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อ กทม. 10800
(วงเล็บมุมซองว่า “Idea Market THINK Plan Challenge2017”)

2.ส่งด้วยตนเอง

ที่อาคาร SCG 100 ปี
บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด
เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อ กทม. 10800
(วงเล็บมุมซองว่า “Idea Market THINK Plan Challenge2017”)

วันสิ้นสุดการรับผลงาน

วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560 ตีตราไปรษณีย์วันสุดท้ายวันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560

กติกาและเงื่อนไขการสมัคร

 • ผู้สมัครต้องส่งสำเนาบัตรนักศึกษาพร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาคนละ 1 แผ่น และมีอาจารย์ที่ปรึกษารับรอง
 • อาจารย์ที่ปรึกษาผู้ให้คำรับรองต้องเป็นอาจารย์ประจำในสถาบันการศึกษาเดียวกับผู้เข้าประกวด
 • อาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่านสามารถเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้สมัครมากกว่าหนึ่งกลุ่มได้
 • ผู้สมัครจะต้องเป็นเจ้าของผลงาน โดยผู้สมัครต้องมีกรรมสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สิทธิ์ในทางทรัพย์สินทางปัญญาอื่น และสิทธิใดในผลงานดังกล่าว โดยห้ามมิให้ส่งผลงานของบุคคลอื่น หรือส่งผลงานในนามของบุคคลอื่น
 • ผลงานที่เข้าประกวดถือเป็นสิทธิ์ของ SCG Packaging
 • หากมีการละเมิดเงื่อนไข หรือมีข้อความใดเป็นเท็จ ทางคณะกรรมการจะตัดสิทธิ์และเรียกรางวัลคืนจากผู้เข้าประกวด
 • ในกรณีที่ผู้สมัครนำเพลง ภาพ และสิ่งอื่นใดที่บุคคลอื่นเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ผู้สมัครจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สิทธิ์ในทางทรัพย์สินทางปัญญาอื่น หรือสิทธิใดๆอย่างถูกต้องก่อนที่จะนำมาใช้ในการทำผลงานที่ส่งเข้าประกวด
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆของการแข่งขันโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี

รูปแบบการแข่งขัน

การแข่งขับแบ่งออกเป็น 4 รอบโดยมีรายละเอียดการแข่งขันดังนี้

รอบแรก

ผู้สมัครจะต้องส่งแผนสื่อสารการตลาดสำหรับกระดาษถ่ายเอกสารไอเดีย
ภายใต้หัวข้อ "Idea on Digital Platform"

 • สรุปแผนสื่อสารการตลาด 1 หน้า (สามารถ Download แบบฟอร์มได้ที่
  www.ideaonpaper.com/IdeamarketTHINK) บังคับ Font Cordia 14
 • รูปแบบTheme และ Concept 1 หน้า
 • รายละเอียด Event 1 หน้า
 • Story board 6 หน้า ซึ่ง Story board สามารถเลือกรูปแบบในการจัดทำได้ดังนี้
 • การวาดภาพ พร้อมระบุคำบรรยายประกอบเพื่อให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาของ Story Board
 • การใช้คอมพิวเตอร์กราฟฟิคสร้างภาพพร้อมระบุคำบรรยายประกอบ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
  ในเนื้อหาของ Story Board
 • การใช้ภาพถ่ายจริงหรือหาภาพคล้ายคลึงจาก internet พร้อมระบุคำบรรยาย
  เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาของ Story Board
ส่งผลงาน

 • Hard Copy 6 ชุด
 • Soft File ผ่านแผ่น CD หรือ Thumb Drive
รอบคัดเลือก

คัดเลือกจากแผนสื่อสารการตลาดและ Story Board เข้ารอบ 20 ทีม
ทีมที่ผ่านเข้ารอบทั้ง 20 ทีมจะได้เข้า Brush up Idea Camp 2 วัน 1 คืน
เพื่อเรียนรู้ทางด้านการเขียนแผนสื่อสารการตลาดจากผู้มีประสบการณ์ตรงก่อนไปจัดกิจกรรมจริง
(โดยทั้ง 20 ทีมจะได้รับงบประมาณในการจัดกิจกรรม ทีมละ 20,000 บาท)


รอบ Semi Final

ทั้ง 20 ทีม กลับมาพรีเซนต์แผนสื่อสารการตลาดและ Clip VDO กับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อคัดเลือกเหลือ 5 ทีม


รอบ Final

ทีมที่ผ่านเข้ารอบทั้ง 5 ทีม นำเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการ เพื่อคัดเลือกหาทีมที่ชนะเลิศ

หมายเหตุ
 • กลุ่มเป้าหมายสำหรับการเขียนแผน ได้แก่ นิสิตนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ที่ผู้เข้าร่วมประกวด ศึกษาอยู่
 • งบประมาณในการวางแผน Campaign ทางการตลาด ไม่เกิน 20,000 บาท
 • งบประมาณดังกล่าวใช้สำหรับทำการสื่อสารการตลาดเท่านั้น โดยแผนที่เขียนต้องมีกิจกรรมดังต่อไปนี้
 • กิจกรรมทางการตลาด ในรูปแบบ Event
 • แนวทางการสื่อสารทางการตลาดครบวงจร

กำหนดการ

วัตถุประสงค์หลักในการเขียน
แผนการตลาด

เขียนแผนสื่อสารการตลาดสำหรับกระดาษถ่ายเอกสารไอเดีย ทั้ง 3 ตัว
โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ นิสิต นักศึกษา ภายในมหาวิทยาลัยตนเอง
โดยมีวัตถุประสงค์คือ

1

สร้างการรับรู้

พบเห็น
และจดจำแบรนด์

2

สร้างความเข้าใจ

ว่ากระดาษไอเดีย
ทั้ง 3 ตัว
ต่างกันอย่างไร

3

เสริมจุดแข็ง-แก้ปัญหา

ที่ได้จากการสำรวจความรู้สึก
นึกคิด ทัศนคติ
รวมทั้งพฤติกรรม
ที่มีต่อสินค้า

โดยผ่านการเชื่อมโยงความคิดสร้างสรรค์รวมถึงกลยุทธ์ให้อยู่บน Digital Platform

Timing & Budgeting

3

สัปดาห์

20,000

บาท

งบประมาณดังกล่าวใช้สำหรับทำการสื่อสารการตลาดเท่านั้น
โดยแผนที่เขียนต้องมีกิจกรรมดังต่อไปนี้

 • กิจกรรมทางการตลาด ในรูปแบบ Event ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
 • แนวทางการสื่อสารทางการตลาดครบวงจร เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
 • Clip VDO ความยาวไม่เกิน 3 นาที

รางวัลและทุนการศึกษา

รอบคัดเลือก

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 20 ทีม
จะได้เข้าแคมป์ Brush Up Idea 2 วัน 1 คืนกับทาง SCG

รอบชิงชนะเลิศ

รางวัลชนะเลิศ

ทุนการศึกษา 100,000 บาท
โล่ห์รางวัลและประกาศนียบัตร จาก SCG Packaging
เงินสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของคณะ 30,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ทุนการศึกษา 50,000 บาท
โล่ห์รางวัลและประกาศนียบัตร จาก SCG Packaging
เงินสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของคณะ 20,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ทุนการศึกษา 30,000 บาท
โล่รางวัลและประกาศนียบัตร จาก SCG Packaging
เงินสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของคณะ 10,000 บาท

และรางวัลชมเชย 2 รางวัล

ทุนการศึกษา 10,000 บาท
โล่รางวัลและประกาศนียบัตร จาก SCG Packaging
เงินสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของคณะ 5,000 บาท

คณะกรรมการ

เกณฑ์การตัดสินมีการคิดคะแนนดังนี้

เกณฑ์การตัดสิน

รอบ Semi-Final

รายละเอียดเพิ่มเติม

เกณฑ์การตัดสิน

รอบ Final

รายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามข้อมูล


โทร 02-586-6340

02-586-1035

หรือสอบถามข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
ได้ที่แบบฟอร์มด้านข้างนี้

ส่งข้อมูลเรียบร้อย
กำลังส่งข้อมูล...